Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt onder ‘huidtherapeut’ verstaan alle medewerkers van Laurora’s gevestigd aan de Kerkweg 8, 2071 NE Santpoort-Noord. De huidtherapeut is werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Daarnaast staat de huidtherapeut geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling en/of advies.

1.3. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.

 

2. Toestemming

2.1. De cliënt geeft voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

2.2. De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

2.3. Wanneer de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut de behandeling niet (meer) verrichten.

2.4. Indien de cliënt minderjarig (jonger dan 18 jaar) is, dient de ouder/wettelijk vertegenwoordiger/voogd toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

2.5. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Informatie en vastlegging

3.1. De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de behandeling noodzakelijk is.

3.2. Gewenste huidreacties zullen van tevoren gemeld worden aan de cliënt door de huidtherapeut.

 

4. Tarieven & betaling

4.1. De huidtherapeut heeft het recht om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.

4.2. De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.

4.3. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

Afspraken en annulering

5.1. Wanneer de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de huidtherapeut te annuleren.

5.2. Indien de cliënt niet of niet tijdig afzegt, is Laurora’s genoodzaakt de kosten voor 75% in rekening te brengen van de geplande behandeling.

5.3. Het annuleren van afspraken kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

5.4. Indien de cliënt minimaal 15 minuten later is dan de afgesproken tijd, mag de huidtherapeut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

5.5. Laurora’s moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt vermelden.

5.6. Beiden partijen hoeven zich niet te houden aan de verplichting van artikel 5.2 tot en met 5.5, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Laurora’s, zowel voor directe als voor gevolgschade, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

6.2. Indien de verzekeraard niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Laurora’s beperkt tot het bedrag van de factuur.

6.3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan.

6.4. Laurora’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.5. Laurora’s kan niet voorspellen hoeveel behandelingen exact nodig zijn en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.

6.6. Indien een behandeling niet aanslaat of na verloop van tijd terugkeert, dan is Laurora’s daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Laurora’s biedt geen garantie op behandelingen.

 

Privacy

7.1. De cliënt dient te allen tijde de huidtherapeut te voorzien van alle noodzakelijke gegevens die van toepassing zijn op het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

7.2. De huidtherapeut neemt en bewaart de persoonlijke gegevens in een persoonlijk dossier.

7.3. De huidtherapeut verwerkt alle vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.4. De huidtherapeut zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder dat er schriftelijk toestemming is gegeven door de cliënt.

7.5. De huidtherapeut is ten alle tijden verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die de cliënt deelt tijdens de behandeling.

7.6. Foto’s die gemaakt worden tijdens de behandelingen worden alleen wanneer schriftelijk of mondeling toestemming is gegeven door de cliënt gedeeld op Facebook of Instagram.

7.7. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie vervalt indien de huidtherapeut verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Klachten

8.1. Bij ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling, meldt de cliënt dit meteen aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt zullen samen tot een oplossing komen.

8.2. Mocht dit niet tot een oplossing leiden kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici.

 

9. Gedrag

9.1. De cliënt dient zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

9.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag, seksueel getinte opmerkingen of handelingen blijft vertonen, heeft de specialiste van Laurora’s het recht de behandeling te staken en de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is dan alsnog het gehele bedrag van de behandeling schuldig.

 

10. Garantie

10.1. Laurora’s geeft geen garanties.

 

11. Wijzigingen

11.1. De huidtherapeut heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11.2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht.